رتبه بندی داوران

عطف مصوبه کمیته محترم راهبری جشنواره ملی بهره وری و با هدف ایجاد تمایز و پالایش داوران گرامی حاضر در شبکه داوری، ستاد داوری جشنواره ملی بهره وری اقدام به رتبه بندی داوران با استفاده از یک مدل علمی و عادلانه که در آخرین جلسه کمیته محترم علمی پیشنهاد و به تصویب اعضا رسید، نموده است.

مدل رتبه بندی داوران به شرح زیر می باشد:

معیار اصلی

درصد وزنی

طول دوره حضور در شبکه داوری

25

صحت و دقت داوری ها

30

سابقه کار

15

مدرک تحصیلی

15

مشارکت در تالار گفتگو

5

دعوت از سایر متخصصین

10

جمع

100

 

در این مدل داوران در 4 سطح رتبه بندی به شرح جدول زیر رتبه بندی گشته اند.

بازه امتیازی

سطوح

76-100

سطح 1

56-75

سطح 2

40-55

سطح 3

0-39

سطح 4

 

با توجه به رتبه بندی صورت گرفته وضعیت کلی داوران شبکه داوری به شرح زیر می باشد:

داوران گرامی می توانند برای مشاهده رتبه خود به بخش داوران تایید شده مراجعه نمایند.

 

 

Powered by SAS
Copyright © 2016 IPC Group. All Rights Reserved.