توجه: نام کاربری داوران عزیز همان ایمیل ثبت نامی در سامانه داوری می باشد.

(اطلاعیه های و مستندات ستاد داوری برای ایمیل ثبت نامی ارسال می گردد.)

باز نویسی رمز


لطفاً نام کاربری خود را وارد نمایید تا رمز شما بازنویسی و به پست الکترونیکی شما ارسال گردد.
نام کاربری
Powered by SAS
Copyright © 2016 IPC Group. All Rights Reserved.